Jesteś tutaj > Aktualności PRZYPOMNIENIE O WŁAŚCIWYM POSTĘPOWANIU Z ODPADAMI W CZASIE TRWANIA PANDEMII/EPIDEMII
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
Flaga i godło Polski i napis Fundusz Dróg Samorządowych
Serce Kaszub
Program Czyste Powietrze

Grafika z napisem Gminny punkt konsultacyjno informacyjny

Aktualności

Czarny worek wrzucany do śmieci Opublikowano dn. 17-09-2020

PRZYPOMNIENIE O WŁAŚCIWYM POSTĘPOWANIU Z ODPADAMI W CZASIE TRWANIA PANDEMII/EPIDEMII

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego  

w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń  koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) 

Informacje ogólne 

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań  na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne  dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń  koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19  (w czasie trwania pandemii/epidemii). 

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki,  rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu  minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane  do pojemnika/worka na odpady zmieszane. 

Wyjaśnienie pojęć 

Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu  zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych1

Izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub  grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia  biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby2

1Art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1239, z poźn. zm). 

2 Art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Postępowanie z odpadami  

Z odpadami wytworzonymi w miejscu kwarantanny lub izolacji przez osoby:

 • które były narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, 
 • zakażone koronawirusem SARS-CoV-2,  
 • mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2, ➢ chorych na COVID-19 
 • należy postępować w sposób opisany w poniższych Wytycznych szczegółowych. 

Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce  powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość,  że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore  na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności  koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy  z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności. 

Wytyczne szczegółowe 

A. Wytyczne dla gmin. 

B. Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki  zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu  minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa. 

C. Wytyczne dla osób przebywających w izolacji. 

D. Wytyczne dla podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów i gospodarowaniem  odpadami. 

 

Wytyczne dla osób stosuje się dla całego gospodarstwa domowego, w którym taka osoba się  znajduje.

A. Wytyczne dla gmin: 

Dysponentami informacji o adresach osób przebywających w izolacji i kwarantannie są  Wojewodowie, Policja i Ośrodki Pomocy Społecznej. Dane te nie mogą być przekazywane  przez dysponentów innym podmiotom. Stąd zaleca się działanie w porozumieniu  z Wojewodami, Policją, czy Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie wskazanym lit. a i b 

 1. w miarę możliwości zapewnienie worków w określonym kolorze i/albo oznaczonych symbolem (np. napisem „C”), w celu jednoznacznej identyfikacji odpadów  z gospodarstw domowych lub od osób z grup C; 
 2. zapewnienie odbioru nie rzadziej niż co 7 dni worków, o których mowa w lit. a; 
 3. zorganizowanie odpowiedniego transportu, bezpośrednio do instalacji  unieszkodliwiania odpadów komunalnych worków, o których mowa w lit. a lub  wyznaczonych przez gminę miejsc zbierania odpadów komunalnych z gospodarstw  domowych objętych izolacją; 
 4. zapewnienie dezynfekcji pojemników wielokrotnego użytku oraz środków  transportu odpadów transportujących odpady z gospodarstw domowych lub od osób  z grup C. 

B. Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki  zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów,  w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa: 

 1. odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier,  szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane), 
 2. maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny  być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do  pojemnika/worka na odpady zmieszane. 

C. Wytyczne dla osób przebywających w izolacji (wytycznymi tymi obejmuje się także odpady wytwarzane w obiektach/na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani  są obywatele Polski np. wracający do kraju).

 • worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym  na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego; 
 • osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony  przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go  i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz  dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy  taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia  worka; 
 • po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek  z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa; 
 • worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać; 
 • osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten  cel, w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym; 
 • wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed  przekazaniem worka z odpadami do odbioru; 
 • przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów,  używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;
 • odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki)  powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu  gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji. 

 • Magazynowanie odpadów, o których mowa powyżej, w miejscach przeznaczonych  do gromadzenia odpadów, z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej, prowadzi  się w zamykanych pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający  przed rozprzestrzenianiem odpadów, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt.
 • Magazynowanie odpadów w zabudowie jednorodzinnej prowadzi się w miejscach  wyznaczonych na terenie posesji w zamykanych pojemnikach, oznakowanych, w sposób  zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem, dostępem osób postronnych oraz zwierząt. 

D. Wytyczne dla podmiotów zajmujących się odbiorem i gospodarowaniem odpadami: 

 1. odpady, zgodnie z wstępnymi wytycznymi Komisji Europejskiej, po 9 dniach przestają  stanowić zagrożenie, 
 2. jeżeli worek, o którym mowa w Części A lit. a jest rozerwany lub niezamknięty należy  w miarę możliwości poinformować osobę, która worek wystawiła (np. przez  umieszczenie kartki na drzwiach) o konieczności szczelnego zamykania odpadów, 
 3. zaleca się, aby odpady selektywnie zebrane były w miarę możliwości magazynowane  przez 9 dni przed skierowaniem ich do przetworzenia, 
 4. odpady w workach, o których mowa w Części A lit. a, nie powinny być przetwarzane  z udziałem osób sortujących – w przypadku braku możliwości technicznych  przetwarzania wyłącznie na liniach całkowicie zautomatyzowanych bez udziału  człowieka, odpady należy kierować bezpośrednio do unieszkodliwiania (zaleca się  termiczne przekształcanie lub bezpośrednie składowanie najlepiej na składowiskach  z instalacją do aktywnego odgazowania), 
 5. w przypadku niedoboru personelu w świadczeniu usług odbierania lub  zagospodarowywania odpadów zaleca się: 
  1. zmniejszenie częstotliwości odbioru selektywnie zebranych odpadów z frakcji  szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych,  
  2. zapewnienie w pierwszej kolejności przetwarzania odpadów, o których mowa  w Części A. lit. a 
  3. w celu zapewnienia ciągłości odbioru i przetwarzania zmieszanych odpadów  komunalnych i bioodpadów, 
 6. zaleca się ustanawianie szczególnych warunków pracy dla starszych pracowników; 
 7. w miarę możliwości i potrzeb zaleca się zapewnienie środków ochrony indywidualnej  tj. okulary lub przyłbice, maski, rękawiczki i ubrania robocze.
  1. Osobom mającym bezpośredni kontakt z odpadami gromadzonymi w workach, o których  mowa w Części A lit. a, zaleca się: 
   1. stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, takich jak gogle,  przyłbice, maski, rękawiczki, odzież robocza i ochronna, 
   2. ścisłe przestrzeganie podwyższonych norm higieny, w tym częste zmiany  i czyszczenie środków ochrony indywidualnej oraz pranie odzieży roboczej;  wymiana rękawic;  
   3. regularne dezynfekowanie urządzeń, kabin samochodowych, kabin urządzeń  na liniach sortowniczych w zakładach, 
   4. w miarę możliwości częste mycie rąk i ich dezynfekcja, 
   5. wyposażenie pracowników w dozowniki z zalecanym płynem dezynfekcyjnym  wirusobójczym do rąk.
 
 

Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl