Jesteś tutaj > Aktualności Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Kościerskim w 2022 r.
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
Flaga i godło Polski i napis Fundusz Dróg Samorządowych
Serce Kaszub
Program Czyste Powietrze

Grafika z napisem Gminny punkt konsultacyjno informacyjny

Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Kościerskim w 2022 r. Opublikowano dn. 04-01-2022

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Kościerskim w 2022 r.

Zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna (Karta Informacyjna) obejmuje:

·        poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

·        wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

·        sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

·        nieodpłatną mediację, lub

·        sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (Karta Informacyjna) obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia  wiadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Nieodpłatna mediacja (Karta Informacyjna) obejmuje:

·        poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

  • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
  • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
    w sprawie karnej;
  • przeprowadzenie mediacji;
  • udzielenie pomocy sporządzeniu o sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

·        sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

·        zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

 

WAŻNE !!!

Mając na względzie bieżącą sytuację epidemiczną i sanitarną występującą na terenie Powiatu Kościerskiego, jak również bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oraz zapewnienie
im dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, decyzją Starosty Kościerskiego, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu odbywa się osobiście
w punkcie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediacji należy dokonać rejestracji wizyty:

  • telefonicznie: pod nr telefonu (58) 680-18-63 lub (58) 680-18-47 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kościerzynie tj. w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 7:30 - 15:30, w środę w godz. 7.30 - 16.30 oraz w piątek w godz. 7.30 - 14.30.

·        e-mailowo na adres: pomocprawna@powiatkoscierski.pl

·        za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy

 

Harmonogram funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja na terenie Powiatu Kościerskiego w 2022 r.:

  -  Punkt Nr 1 - nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4, prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną przez Zarząd Powiatu w drodze otwartego konkursu ofert tj. FUNDACJĘ TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie

Godziny funkcjonowania punktu:

Poniedziałek:  7.30 - 11.30

Wtorek: 7.30 - 11.30

Środa: 11.30 - 15.30

Czwartek: 7.30 - 11.30

Piątek: 7.30 - 11.30

 - Punkt Nr 2 - nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja, zlokalizowany przy ul. Świętojańskiej 5 w Kościerzynie, prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną przez Zarząd Powiatu w drodze otwartego konkursu ofert tj. Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach.

Godziny funkcjonowania punktu:

Poniedziałek:  8.00 - 12.00

Wtorek: 12.30 - 16.30

Środa: 8.00 - 12.00

Czwartek: 8.00 - 12.00

Piątek: 12.30 - 16.30 (dyżur poświęcony nieodpłatnej mediacji)

 -  Punkt Nr 3 - nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4, prowadzony w połowie przez radcę prawnego, wyznaczonego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych a w połowie przez adwokata wyznaczonego przez Okręgową Radę Adwokacką.

Godziny funkcjonowania punktu:

Poniedziałek:  11.30 - 15.30

Wtorek: 11.30 - 15.30

Środa: 7.30 - 11.30

Czwartek: 11.30 - 15.30

Piątek: 11.30 - 15.30

 

Ze względów bezpieczeństwa, podczas wizyty w punkcie, prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności m. in.: o zakładanie maseczek i dezynfekowanie rąk przy wejściu do punktu oraz zachowywanie odpowiedniego dystansu.

Wszelkie informacje na temat  bieżącego funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz  mediacji znajdują się na stronie internetowej Powiatu Kościerskiego i są dostępne tutaj.

 Punkt Nieodpłatnej Pomocy


Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl