Jesteś tutaj > Aktualności ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
Flaga i godło Polski i napis Fundusz Dróg Samorządowych
Serce Kaszub
Program Czyste Powietrze

Grafika z napisem Gminny punkt konsultacyjno informacyjny

Aktualności

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Opublikowano dn. 17-02-2022

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 marca 2022 r.

 

               Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) Wójt Gminy Dziemiany zawiadamia o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Gminy Dziemiany uchwały Nr XL/216/22 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz o przypadkach zwolnienia w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 11 lutego 2022 r. poz.521) zmienionej uchwałą Rady Gminy Dziemiany Nr XLI/220/22 z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz o przypadkach zwolnienia w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 11 lutego 2022 r. poz. 526)

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące
od 1 marca 2022 r. kształtują się następująco:

  1. zabudowa jednorodzinna:

- nieruchomości zamieszkałe przez 1 osobę – 36,30 zł./os./miesiąc

- nieruchomości zamieszkałe przez 2-3 osoby – 25,85 zł./os./miesiąc

- nieruchomości zamieszkałe przez 4 osoby – 23,10 zł./os./miesiąc

- nieruchomości zamieszkałe przez 5-6 osób – 20,90 zł./os./miesiąc

- nieruchomości zamieszkałe przez 7 i więcej osób – 19,80 zł./os./miesiąc, przy czym każda osoba powyżej 8 – 2 zł./os./miesiąc

  1. zabudowa wielolokalowa- 19,80 zł./os./miesiąc
  2. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku. Zwolnienie z opłaty wynosi
    1,50 zł./osoba/miesiąc.
  3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 3-krotność stawki podstawowej określonej w pkt 1 i 2. 

 

Pouczenie

1.      Właściciele nieruchomości uiszczają opłatę według nowej stawki od marca 2022 r. natomiast opłatę za styczeń oraz luty 2022r. (z terminem płatności do 20 lutego b.r.) należy uiszczać wg obecnie obowiązującej stawki opłaty.

2.      Zgodnie z treścią art. 6m ust. 2a  w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych ze złożonej deklaracji.

Powyższe nie dotyczy właścicieli nieruchomości wobec, których została wydana decyzja, w takim przypadku właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.

3.      Właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące przyszłe lub za cały 2022 r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

Terminy wnoszenia opłat nie ulegają zmianie.

Opłatę można wnieść przelewem na konto nr 60 8340 0001 2010 0200 0185 0021 lub w Kasie Urzędu Gminy Dziemiany.

 

W razie pytań lub wątpliwości w sprawach gospodarki odpadami zapraszamy do kontaktu z Urzędem Gminy Dziemiany pokój nr 20, telefonicznie pod nr tel. (58) 688-00-22 wew. 20 lub na adres poczty elektronicznej: gospodarka.odpadami@dziemiany.pl

 


Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl