Jesteś tutaj > Aktualności Ciepłe mieszkanie - nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w programie dla Mieszkańców Budynków Wielorodzinnych
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
Flaga i godło Polski i napis Fundusz Dróg Samorządowych
Serce Kaszub
Program Czyste Powietrze

Grafika z napisem Gminny punkt konsultacyjno informacyjny

Aktualności

Ciepłe mieszkanie - nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w programie dla Mieszkańców Budynków Wielorodzinnych Opublikowano dn. 02-01-2023

Ciepłe mieszkanie - nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w programie dla Mieszkańców Budynków Wielorodzinnych

Ciepłe mieszkanie - nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w programie

Szanowni Mieszkańcy Budynków Wielorodzinnych Gminy Dziemiany!

W związku z możliwością uzyskania dofinansowania z programu „Ciepłe Mieszkanie” Gmina Dziemiany prowadzi nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w programie do dnia 11 stycznia 2023 r. Deklaracje można składać osobiście, listownie na adres Urzędu Gminy Dziemiany ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany lub elektronicznie na adres: sekretariat@dziemiany.pl     

 Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (poniżej 5 klasy) służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

a) zakup i montaż:

- pompy ciepła powietrze/woda,

- pompy ciepła typu powietrze/powietrze,

- kotła gazowego kondensacyjnego,

- kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

- lub ogrzewania elektrycznego,

b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu  z zakresu):

c) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;

d) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);

e) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;

f) dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona  od dochodów beneficjenta i może wynosić maksymalnie od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł.

Warunki programu:

I.                Część pierwsza – poziom podstawowy dotacji (do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny)

Suma rocznych dochodów wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł (na  podstawie PIT lub innych dokumentów wykazujących dochód, tylko wnioskodawcy).

II.             Część druga – poziom podwyższony dotacji (do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny)

1. Na podstawie uzyskanego zaświadczenia z OPS określającego wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego za 2021 r. (pobieranego w momencie składania wniosku o dofinansowanie  )

Dochód ten nie przekracza kwoty:

1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

III.           Część trzecia – najwyższy poziom dotacji (do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny)

1. Na podstawie uzyskanego zaświadczenia z OPS określającego wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego za 2021 r. (pobieranego w momencie składania wniosku o dofinansowanie )

Dochód ten nie przekracza kwoty:

900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

 

WAŻNE !

Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta to poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta z gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Zakończenie przedsięwzięcia przez beneficjenta (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31.12.2025 r.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie programu „Ciepłe Mieszkanie”: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami przygotowanymi przez NFOŚiGW https://czystepowietrze.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi-2/

ciepłe mieszkanie

 

 Załączniki do pobrania:

 
Deklaracja wyrażająca chęć skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”
 
- ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
 
- Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl