Jesteś tutaj > Aktualności „ Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2023 r.”
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
Flaga i godło Polski i napis Fundusz Dróg Samorządowych
Serce Kaszub
Program Czyste Powietrze

Grafika z napisem Gminny punkt konsultacyjno informacyjny

Aktualności

„ Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2023 r.” Opublikowano dn. 02-01-2023

„ Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2023 r.”

Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2023 r.

          Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) Wójt Gminy Dziemiany zawiadamia o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Gminy Dziemiany uchwały Nr LIV/281/22 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz o przypadkach zwolnienia w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 16 grudnia 2022 r. poz.5209)

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. kształtują się następująco:

1. zabudowa jednorodzinna:

a) nieruchomości zamieszkałe przez 1 osobę 38,00 zł/osoba/miesiąc;

b) nieruchomości zamieszkałe przez 2-3 osoby 30,00 zł/osoba/miesiąc;

c) nieruchomości zamieszkałe przez 4 osoby 27,00 zł/osoba/miesiąc;

d) nieruchomości zamieszkałe przez 5-6 osób 24,00 zł/osoba/miesiąc;

e) nieruchomości zamieszkałe przez 7 i więcej osób 23,00 zł/osoba/miesiąc, z tym że każda osoba powyżej 8 – 3,00 zł/osoba/miesiąc;

2. zabudowa wielolokalowa - 24,00 zł/osoba/miesiąc.

3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie z opłaty wynosi 2,00 zł/osoba/miesiąc.

4.       W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 3-krotność stawki podstawowej określonej w pkt 1 i 2. 

Pouczenie

1.       Zgodnie z treścią art. 6m ust. 2a  w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych ze złożonej deklaracji.

Powyższe nie dotyczy właścicieli nieruchomości wobec, których została wydana decyzja, w takim przypadku właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.

2.       Właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące przyszłe lub za cały 2023 r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

Terminy wnoszenia opłat nie ulegają zmianie.

Opłatę można wnieść przelewem na konto bankowe nr 60 8340 0001 2010 0200 0185 0021 lub w Kasie Urzędu Gminy Dziemiany.

W przypadku pytań w sprawach gospodarki odpadami zapraszamy
do kontaktu z Urzędem Gminy Dziemiany pokój nr 20, telefonicznie pod nr tel. (58) 688-00-22 wew. 20 lub na adres poczty elektronicznej: gospodarka.odpadami@dziemiany.pl

 


Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl