Jesteś tutaj > Aktualności WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW (HPAI) NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - ZASADY OCHRONY DROBIU PRZED CHOROBĄ
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
Flaga i godło Polski i napis Fundusz Dróg Samorządowych
Serce Kaszub
Program Czyste Powietrze

Grafika z napisem Gminny punkt konsultacyjno informacyjny

Aktualności

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW (HPAI) NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO - 
ZASADY OCHRONY DROBIU PRZED CHOROBĄ Opublikowano dn. 13-07-2023

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW (HPAI) NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - ZASADY OCHRONY DROBIU PRZED CHOROBĄ

ZGŁOSZENIE PADŁYCH PTAKÓW

Co zrobić w przypadku znalezienia padłych ptaków: 

Zgłoś fakt znalezienia do powiatowego lekarza weterynarii w Kościerzynie, władz gminy,  a poza godzinami pracy urzędów zgłoś ten fakt na Policję. 

Zachowaj ostrożność.

Z zastosowaniem rutynowych zasad higieny, takich jak jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne zabezpiecz miejsce/zwłoki np. przykrywając workiem i poczekaj na przyjazd odpowiednich służb. 

Unikaj bezpośredniego kontaktu z ptakami chorymi oraz padłym ptactwem dzikim . 

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia grypy ptaków, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  jest obowiązkiem, którego niedopełnienie stanowi wykroczenie.

W gospodarstwie:

1.   Utrzymuj drób w odosobnieniu;

2.   Prowadź pojenie i karmienie w sposób uniemożliwiający kontakt z ptakami dzikimi;

3.   Niezwłocznie usuwaj zwłoki drobiu i innych ptaków;

4.   Oczyszczaj i odkażaj miejsca przebywania drobiu, miejsca przetrzymywania zwłok drobiu i innych ptaków i paszy podejrzanych o zakażenie grypą ptaków;

5.   Stosuj środki  bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwie – odkażanie rąk i obuwia, maty dezynfekcyjne przed wejściami do pomieszczeń przetrzymywania drobiu nasączone środkiem dezynfekcyjnym;

6.   Prowadź ewidencję osób odwiedzających gospodarstwo;

7.   Zgłoś zwiększone zachorowania, upadki, znaczne obniżenie produkcyjności zwierząt w gospodarstwie;

8.    Zgłoś miejsca przebywania zwierząt z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę ptaków.

Pamiętaj o:

1.   Zakazie przemieszczania ptaków dzikich i produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków;

2.   Zakazie wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozów naturalnych z gospodarstw utrzymujących drób;

                                                          Powiatowy Lekarz Weterynarii 

                                                                     W Kościerzynie

Zasady ochrony drobiu przed chorobą 

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.
ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.
ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.
DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.


Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl