Jesteś tutaj > Aktualności ANKIETA na potrzeby gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
Flaga i godło Polski i napis Fundusz Dróg Samorządowych
Serce Kaszub
Program Czyste Powietrze

Grafika z napisem Gminny punkt konsultacyjno informacyjny

Aktualności

ANKIETA na potrzeby gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków Opublikowano dn. 07-12-2023

ANKIETA na potrzeby gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

ANKIETA 

na potrzeby gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Dziemiany kolejny raz zwraca się do właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Dziemiany, które nie są podłączone do gminnej kanalizacji sanitarnej o wypełnienie ankiety o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Osoby, które jeszcze nie złożyły takiej informacji, powinny zrobić to niezwłocznie.
Jednocześnie przypominamy, że obowiązek złożenia ankiety powstaje:

dla nowo zainstalowanych zbiorników, oczyszczalni przydomowych bądź przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej – 14 dni od uruchomienia,
w przypadku zmiany (z szamba na oczyszczalnię lub przyłącze do kanalizacji, itp.) -14 dni od uruchomienia, dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie ankiety.
Wypełnione ankiety o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków należy złożyć do Urzędu Gminy Dziemiany niezwłocznie, nie później niż do 31 grudnia b.r.

Po tym terminie, planowane są kolejne kontrole w tym przedmiocie. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie posiadania umów zawartych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie w tym zakresie oraz częstotliwość ich opróżniania, na podstawie okazanych rachunków lub faktur wraz z dowodami uiszczenia opłat za świadczone usługi. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych oraz odpowiadać ilości zużytej wody.

Kontrolą w pierwszej kolejności objęte zostaną nieruchomości, których właściciele nie złożą ankiety, o której mowa wyżej, w terminie.

Niedopuszczalne jest, aby ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych, z minimalną częstotliwością:

1.     Opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) nie rzadziej niż 2 razy w roku, za wyjątkiem obiektów użytkowanych sezonowo (domków letniskowych), z których dopuszcza się opróżnianie zbiorników bezodpływowych 1 raz w roku;

2.     Opróżnianie nieczystości ciekłych z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków powinno odbywać się z częstotliwością zgodną ze wskazaną w instrukcji eksploatacji ww. instalacji, jednak nie rzadziej niż 1 raz na dwa lata.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny.

 

 

 

Załączniki

Ikona pdf Ankieta.pdf pdf 0,99 MB

Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl