Jesteś tutaj > Dla turysty Trasy przyrodnicze ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA NAD JEZIOREM RZUNO
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
 

Trasy przyrodnicze

Jezioro

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA NAD JEZIOREM RZUNO

Ścieżkę przyrodniczą nad jeziorem Rzuno zaprojektowaliśmy z myślą o Tobie miłośniku przyrody, byś mógł przyjemnie spędzić kilka godzin na łonie natury, poznając jej piękno, zasoby przyrodnicze i prawa, jakimi się ona kieruje. W czasie swojej wędrówki będziesz mógł zobaczyć różne typy drzewostanów oraz charakterystyczną dla nich roślinność i świat zwierzęcy, poznać grzyby jadalne i trujące, roślinność wód stojących, życie w mrowisku itp.

 

Zaprezentowana ścieżka przyciągnie i zainteresuje zwiedzających, a także zachęci do pogłębienia wiedzy ekologicznej – cel nasz zostanie spełniony. Przygotowana ścieżka przyrodnicza w formie aktywnego wypoczynku przebiega przez najcenniejsze pod względem przyrodniczym tereny położone nad jeziorem Rzuno. Obszar ten ma bardzo istotne znaczenie jako poligon prac badawczych – czystość wód itp. uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Trasa ścieżki zawiera 10 przystanków:

PRZYSTANEK I – ROŚLINY WÓD PŁYWAJĄCYCH
Od strony jeziora występują typowe zarośla trzcinowe, w których sąsiedztwie występuje niewiele innych gatunków roślin jak:
rdestnica przeszyta (Potamogeton perfolitus) oraz moczarka (Elodea spec) żyją pod wodą, a tylko ich kwiatostany wystają ponad powierzchnię wody. W głębi wodnej występują różne gatunki wstęgowatych glonów np. ramienica (Chara sp), spotkać można również lobelię jeziorną (Lobelia Dortmannna).

PRZYSTANEK II – FUNKCJE LASU
Znaczenie lasu to nie tylko produkcja surowca drzewnego. Las to czynnik współdziałający w kształtowaniu środowiska przyrodniczego, zwłaszcza stosunków klimatycznych, hydrologicznych. Ponadto jest powszechnie uznanym obiektem zaspokajania rekreacyjno-zdrowotnych, kulturalnych potrzeb człowieka.

PRZYSTANEK III – TYPY JEZIOR
WODY POWIERZCHNIOWE
Sieć rzeczna okolic Dziemian należy do lewego dorzecza Wisły i obejmuje zlewnię rzeki Wdy i Brdy. Jezioro Rzuno i wieś Dziemiany położone są na terenie bezodpływowym. Zasadniczym rysem krajobrazu są liczne jeziora. Geneza ich związana jest z działalnością lądolodu i jego wód roztopowych. Występują tu zwłaszcza głębokie i wydłużone jeziora rynnowe ( J. Rzuno, J. Wdzydze, J. Słupinko ) zawdzięczające swoje pochodzenie wodom roztopowym lądolodu płynącym pod ciśnieniem albo w otwartych szczelinach. Spośród innych typów jezior polodowcowych występują jeziora moreny dennej, nieraz o dużej powierzchni , ale małej głębokości ( J. Wyrówno, J. Lipno ), czy też liczne małe zbiorniki tzw.” oczka ” powstałe w skutek wytapiania brył martwego lodu.

 • oligrotoficzne
 • dystroficzne
 • eutroficzne
 • mezotroficzne

SAM ZBADAJ JAKOŚĆ WODY
I Ty drogi przechodniu możesz sam zbadać jakość wody w J. Rzuno, a także w innym zbiorniku Wodnym. Podobne metody badania jakości wody stosują uczniowie szkoły w Dziemianach. Więc poświęć trochę czasu, zostań badaczem, ale wcześniej skontaktuj się z uczniami gimnazjum w Dziemianach.

 

PRZYSTANEK IV – JAK ROŚNIE LAS
Każdy żywy organizm, od powstania do śmierci przechodzi charakterystyczny cykl przemian biologicznych – zwanych cyklem życiowym . Zarówno w lasach naturalnych powstających samoistnie, jak i zagospodarowanych przez człowieka, drzewa aby otrzymały miano leśnych olbrzymów, muszą przejść kolejne fazy wzrostu i rozwoju.

 • Najmłodsze pokolenie drzew jakie możemy zobaczyć w naturze to uprawa leśna założona przez człowieka poprzez siew lub sadzenie i nalot powstały w wyniku naturalnego odnowienia ( z samosiewu )
 • Młodnik – powstaje z chwilą zetknięcia się koron młodych drzew rosnących na uprawie lub nalocie – okres młodnika trwa aż do momentu, gdy w kształtującym się drzewostanie nasila się proces obumierania dolnych gałęzi drzew – tzw. oczyszczanie się pni.
 • Tyczkowina – to starszy młodnik , charakteryzujący się silnym przyrostem na wysokość i dostarczający drewna w postaci tyczek
 • Drągowina – to młody drzewostan, już poza fazą wzrostu na wysokość, a silnie przerastający na grubość w tyczkowinie i drągowinie wykonywane są średnio co 3 – 7 lat trzebieże wczesne tzw. cięcia pielęgnacyjne.
 • Drzewostan dojrzewający – jest już zdolny do odnawiania się. Drzewa wytwarzają nasiona, wydatnie zwiększa się masa drzewa. Na tym etapie do 5 – 10 lat wykonuje się trzebieże późne.
 • Drzewostan dojrzały – charakteryzuje mniejszy przyrost masy drewna. Jest na tyle przerzedzony, że przepuszcza ilość światła i opadów umożliwiającą rozwinięcie niższej roślinności.

 

PRZYSTANEK V – DRZEWA
Nie ma na ziemi większych i wywierających tak ogromne wrażenie organizmów, niż drzewa, które nadają charakter każdemu krajobrazowi. Dzielą się na dwie grupy: Liściaste i iglaste, stanowiąc podstawowy element budujący las. Każde drzewo charakteryzuje się szeregiem specyficznych cech:

 • pokrój,
 • kora,
 • liście ( igły ),
 • kwiaty,
 • nasiona, za pomocą których łatwo je rozpoznać i odróżnić

Drzewa rodzimego pochodzenia:

Iglaste:

 • świerk pospolity,
 • sosna zwyczajna,
 • modrzew.

 

Liściaste:

 • brzoza omszona,
 • brzoza brodawkowata,
 • olsza czarna,
 • buk pospolity,
 • dąb bezszypułkowy,
 • klon pospolity,
 • topola osika,
 • klon jawor.
 

PRZYSTANEK VI – GRZYBY
Grzyby stanowią jeden z komponentów każdego ekosystemu leśnego, a ich rola w tym środowisku jest tak ogromna, iż są nieodzownym warunkiem jego istnienia i rozwoju. Człowiek przebywający w lesie w okresie masowego wysypu grzybów powinien postępować według podstawowej zasady tj. zbierać tylko te grzyby, które są jemu znane, nie niszcząc pozostałych.

PRZYSTANEK VII – RYBY
Na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i w jego otulinie występuje 35 gatunków ryb, w tym jeden – TROĆ – w dwóch formach: Troć jeziorowa i Pstrąg potokowy.

PRZYSTANEK VIII – PRZYRODA NIEOŻYWIONA
Ukształtowanie powierzchni okolic Dziemian
Ukształtowanie powierzchni okolic Dziemian wykazuje kilka specyficznych cech. Pierwszą z nich jest duża, jak na obszary nizinne wysokość regionu nad poziomem morza (133 – 205 m. n.p.m.) oraz urozmaicona rzeźba terenu.
W regionie występują prawie wszystkie formy rzeźby młodoglacjalnej zarówno akumulacyjne (moreny denne i czołowe, sandry, wytopiska i kemy), jak i erozyjne (rynny jeziorne) .
Moreny czołowe stanowią charakterystycznie porozrzucane wzgórza i pagórki. Ich układ jest równoleżnikowy. Prostopadle do nich układają się potężne zespoły rynien jeziornych. Duży udział mają także formy wytopiskowe wklęsłości terenu powstałe z wytapiania brył martwego lodu zagrzebanego w osadach akumulacji lodowcowej i wodno – lodowcowej. Dominująca formą terenu są jednak równiny sandrowe zbudowane z materiału piaszczystego, naniesionego przez wody topniejącego lądolodu porośnięte głównie borami sosnowymi.

PRZYSTANEK IX – FORY OCHRONY PRZYRODY


Park Narodowy – to obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i wychowawczymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste cechy krajobrazu.
Park Krajobrazowy – to obszary chronione ze względu na warunki przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem ich utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania.
Obszary chronionego krajobrazu – obejmują wyróżniające się krajobrazowo tereny o różnych typach ekosystemów. Zagospodarowanie tych obszarów powinno zapewnić stan względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych. Obszary chronionego krajobrazu ustanawia wojewoda.


Rezerwat przyrody – ” to obszar obejmujący zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej mające istotną wartość ze względów naukowych , przyrodniczych , kulturowych bądź krajobrazowych “.


Pomnik przyrody – pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej , kulturowej, historyczno – pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych towarów, w szczególności sędziwych i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, głazy narzutowe, jaskinie.


Użytek ekologiczny – zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne śródpolne i śródleśne "oczka wodne" , kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce itp.

PRZYSTANEK X – MROWISKO
w dochodzącym do metra wysokości mrowisku może występować około 100.000 osobników, które dzielą się na:
Królowa – najważniejsza mrówka. To ona rozpoczęła budowę gniazda i dzięki niej istnieje ród mrówek.
Robotnice – ( bezpłodne samice ) – pracują bardzo ciężko przy budowie mrowiska. Pozostałe – piastunki, opiekują się jajami złożonych przez królową.

 
 

 


Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl