Jesteś tutaj > Gmina Gospodarka odpadami UWAGA MIESZKAŃCY
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
 

Gospodarka odpadami

Czarny worek wrzucany do śmieci Opublikowano dn. 18-11-2020

UWAGA MIESZKAŃCY

Urząd Gminy Dziemiany przypomina, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje wszystkie osoby mieszkające na terenie Gminy Dziemiany (dotyczy to również osób niezameldowanych). Opłatę za odpady komunalne uiszcza się w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji (tj. liczba osób zamieszkujących x stawka).

W związku z powyższym informuje się, że zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Podstawą do złożenia nowej deklaracji jest:

  • zmiana liczby osób zamieszkujących (np. urodzenie się dziecka, wyprowadzka, zgon, powrót z zagranicy czy studiów),
  • sprzedaż – kupno nieruchomości,
  • zmiana sposobu zbierania odpadów (założenie przydomowego kompostownika),
  • zmiana właściciela nieruchomości.

W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może zostać naliczona w drodze decyzji, zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, według danych posiadanych przez tut. Urząd (np. wykaz urodzonych dzieci).

Zwracamy się z apelem do mieszkańców gminy, aby sami zgłaszali zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez złożenie rzetelnej deklaracji. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.

Informujemy również, że trwa weryfikacja danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczących liczby mieszkańców i sposobu zbierania odpadów komunalnych.

 


Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl