Jesteś tutaj > Gmina Gospodarka odpadami INFORMACJE DOT. SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
 

Gospodarka odpadami

Znak Recycling w otoczeniu śmieci Opublikowano dn. 08-04-2020

INFORMACJE DOT. SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Dziemiany podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

 • INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY DZIEMIANY:

01.07.2013 r. – 31.12.2014 r.:

SITA PÓŁNOC SP. Z O. O.

Trakt Św. Wojciecha 43/45

80-044 Gdańsk

 

01.01.2015 r. -31.12.2015 r. :

SITA PÓŁNOC SP. Z O. O.

Trakt Św. Wojciecha 43/45

80-044 Gdańsk

 

01.01.2016 r. -31.12.2017 r. :

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

SIERZNO SP. Z O. O.

SIERZNO

77-131 REKOWO

 

01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

USŁUGI TRANSPORTOWE

STANISŁAW STAUBACH

MIODOWA 10

77-127 NAKLA

 

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

USŁUGI TRANSPORTOWE

STANISŁAW STAUBACH

MIODOWA 10

77-127 NAKLA

 • INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA:

INSTALACJA KOMUNALNA: ZAKŁAD PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH SIERZNO SP. Z O.O.

SIERZNO

77-131 REKOWO

 • INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ ORAZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE NA PODSTAWIE UMOWY Z WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI, W DANYM ROKU KALENDARZOWYM WYMAGANYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIE MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA:

poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • 2013 r. – 27,7 %
 • 2014 r. – 20,8 %
 • 2015 r. – 5,6 %
 • 2016 r. – 0 %
 • 2017 r. – 0 %
 • 2018 r. – 0 %

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (łącznie):

 • 2013 r. – 13,7 %
 • 2014 r. – 39,8 %
 • 2015 r. – 49,9 %
 • 2016 r. – 49 %
 • 2017 r. – 49 %
 • 2018 r. – 44 %

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

 • 2013 r. – w 2013 r. nie odebrano z terenu gminy Dziemiany odpadów remontowo-budowlanych
 • 2014 r. – 86,9 %
 • 2015 r. – 74,1 %
 • 2016 r. – 58 %
 • 2017 r. – 58 %
 • 2018 r. – 100 %
INFORMACJA O PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK):

ADRES PSZOK: DZIEMIANY, UL. SŁONECZNA

PODMIOT PROWADZĄCY PSZOK: GMINA DZIEMIANY

83-425 DZIEMIANY, UL. 8 MARCA 3,

 1. GODZINY OTWARCIA PSZOK:

ŚRODA : 12.00 -16.30

SOBOTA: 10.00-12.00

Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK

Kod odpadów Rodzaj odpadów

 • 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy , remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
 • 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
 • 20 01 39 Tworzywa sztuczne
 • 16 01 03 Zużyte opony
 • 20 01 10 Odzież
 • 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
 • 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
 • 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
 • 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
 • 20 01 23* Urządzenia zawierające freony
 • 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
 • 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
 • 01 01 Opakowania z papieru i tektury
 • 20 01 01 Papier i tektura
 • 20 01 02 Szkło
 • 20 01 39 Tworzywa sztuczne
 • 20 01 40 Metale
 • 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
 • 15 01 04 Opakowania z metali
 • 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
 • 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
 • 15 01 07 Opakowania ze szkła
 • 20 01 11 Tekstylia
 • 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 • 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
 • 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
 • 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
 • 20 01 13* Rozpuszczalniki
 • 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
 • 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
INFORMACJA O PODMIOTACH ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY
Z GOSPODARSTW DOMOWYCH:

ZAKŁAD RECYKLINGU I PRZETWARZANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

„PESTAR”

83-200 Starogard Gdański

Iwaszkiewicza 15

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY
Z GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY DZIEMIANY ZBIERANY JEST W GMINNYM PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH.


Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl