Jesteś tutaj > Gmina Gospodarka odpadami Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lutego 2021 r.
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
ZKiW Dziemiany
a
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
a
Gminna Biblioteka Publiczna
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Powiatowy Urząd Pracy

Logo Ośrodka Pomocy społecznej w gminie dziemiany

Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Logo Dziennik ustaw na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Dziennik Ustaw
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
a
RODO

Śmieciarka

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW
 

Gospodarka odpadami

Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lutego 2021 r. Opublikowano dn. 13-01-2021

Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lutego 2021 r.

Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lutego 2021 r. 

Wójt Gminy Dziemiany zawiadamia, że 30 listopada 2020 r. Rada Gminy Dziemiany podjęła uchwałę Nr XXVII/128/20 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 5360) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz o przypadkach zwolnienia w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Zgodnie z wyżej przywołaną uchwałą od 1 lutego 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą:

  • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiących zabudowę jednorodzinną:

1.      nieruchomości zamieszkałe przez 1 osobę 33,00 zł/osoba/miesiąc;

2.      nieruchomości zamieszkałe przez 2-3 osoby 23,50 zł/osoba/miesiąc;

3.      nieruchomości zamieszkałe przez 4 osoby 21,00 zł/osoba/miesiąc;

4.      nieruchomości zamieszkałe przez 5-6 osób 19,00 zł/osoba/miesiąc;

5.      nieruchomości zamieszkałe przez 7 i więcej osób 18,00 zł/osoba/miesiąc, przy czym maksymalna opłata wynosi 144,00zł/miesiąc; 

·         dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiących zabudowę wielolokalową:

18,00 zł/osoba/miesiąc.

Zwalnia się z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.  Zwolnienie z opłaty  wynosi 1,50 zł/osoba/miesiąc i liczone jest do 8 osoby.

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) właściciel nieruchomości nie otrzyma pojemnika czy worków na bioodpady i nie będzie mógł ich wywozić do PSZOK.

WAŻNE:

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439 ze zm.) oraz aktami prawa miejscowego każdy mieszkaniec gminy jest zobowiązany do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej, która wyniesie:

·         dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiących zabudowę jednorodzinną:

1.      nieruchomości zamieszkałe przez 1 osobę 99,00 zł/osoba/miesiąc;

2.      nieruchomości zamieszkałe przez 2-3 osoby 70,50 zł/osoba/miesiąc;

3.      nieruchomości zamieszkałe przez 4 osoby 63,00 zł/osoba/miesiąc;

4.      nieruchomości zamieszkałe przez 5-6 osób 57,00 zł/osoba/miesiąc;

5.      nieruchomości zamieszkałe przez 7 i więcej osób 54,00 zł/osoba/miesiąc, przy czym maksymalna opłata wynosi 432,00 zł/miesiąc;

·         dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiących zabudowę wielolokalową:

54,00 zł/osoba/miesiąc.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania). Powyższe nie dotyczy właścicieli nieruchomości wobec, których została wydana decyzja, w takim przypadku właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej jako iloczyn nowej stawki opłaty oraz danych wskazanych w dotychczas złożonej deklaracji.

Właściciele  nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania na rachunek bankowy nr 60 8340 0001 2010 0200 0185 0021 lub w kasie Urzędu w terminach do 20 lutego, 20 kwietnia, 20 czerwca, 20 sierpnia, 20 października, 20 grudnia za dwa miesiące.

W związku ze zmianą uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – od lutego 2021 r. zmianie ulegną limity odbioru niektórych frakcji odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dziemianach:

·         Odpady budowlano-rozbiórkowe - do 250 kg/gospodarstwo domowe/rok;

·         Opony -  do 4 sztuk/gospodarstwo domowe/rok;

·         Odpady wielkogabarytowe - do 150 kg/gospodarstwo domowe/rok

Harmonogramy odbioru odpadów na 2021 r. dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Dziemiany oraz w aplikacji BLISKO.

 

W razie pytań lub wątpliwości w sprawach gospodarki odpadami zapraszamy do kontaktu z Urzędem Gminy Dziemiany telefonicznie pod nr tel. (58) 688-00-22 wew. 20 lub na adres poczty elektronicznej: gospodarka.odpadami@dziemiany.pl


Autor: Gmina Dziemiany
Powrót
a
Inicjatywa Obywatel
a
Wirtualny spacer po KOF
System Informacji SMS - Dziemiany
System Informacji SMS - Dziemiany
Ręce na laptopie
MikroPorady.pl